Cele i forma działania

Forma organizacyjno-prawna

Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem jest pozarządową organizacją non profit działającą w formie fundacji, utworzoną na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach. Ośrodek jest wpisany do KRS pod numerem 0000419526, a jego siedzibą jest miasto Łódź.
do góry

Cele działania Ośrodka

Jako główne cele działania Ośrodka przyjęto:

 • inicjowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach dotyczących budowy cyfrowego państwa – w tym w szczególności wsparcia organizacji publicznych w przeprowadzaniu cyfrowej transformacji,
 • upowszechnianie wśród ogółu społeczeństwa wiedzy na temat korzyści związanych z budową cyfrowego państwa,
 • podejmowanie działań na rzecz zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu osób nim zagrożonych, ze względów na ich sytuację życiową lub materialną,
 • prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, oświatowej w sferze zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki budowy cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia dzięki stosowaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (w szczególności rozwiązań z dziedziny e-zdrowia),
 • podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (w szczególności zmniejszania obciążeń administracyjnych obywateli i przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych oraz ponownemu użyciu informacji publicznej)

do góry

Formy działania Ośrodka

Podstawowymi formami działania Ośrodka są:

 • podejmowanie dyskusji oraz wyrażanie publicznie opinii w sprawach istotnych z punktu widzenia  realizacji idei cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji,
 • przygotowywanie i publikacja materiałów związanych z koncepcją cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji,
 • budowanie zasobów wiedzy nt. cyfrowego państwa i ich upowszechnianie,
 • realizacja działań badawczych, edukacyjnych i promocyjnych w obszarze budowy cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji,
 • opiniowanie projektów dokumentów rządowych  i samorządowych (polskich i przygotowanych przez Unię Europejską), aktów prawnych i innych materiałów istotnych dla realizacji idei cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji,
 • organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów  i wykładów,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach istotnych dla realizacji koncepcji cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji,
 • tworzenie i wdrażanie projektów i programów nawiązujących do idei cyfrowego państwa i cyfrowej transformacji – w tym przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym i aplikacyjnym.

do góry