Prowadzone szkolenia

Ośrodek w ramach działalności edukacyjnej prowadzi następujące ścieżki szkoleniowe (każda ze ścieżek składa się z serii szkoleń):

  • Zarządzanie projektami i programami IT w jednostkach sektora publicznego (od wymagań po odbiór przedmiotu zamówienia),
  • Planowanie rozwoju IT w jednostkach sektora publicznego,
  • Zarządzanie usługami IT w jednostkach sektora publicznego,
  • Nadzór nad IT w jednostkach sektora publicznego.

Pierwsza ze ścieżek szkoleniowych przeznaczona jest dla osób, które są lub będą odpowiedzialne za zarządzanie projektami lub programami IT (lub takimi, w których komponent IT ma szczególnie istotne znaczenie) w jednostkach sektora publicznego. Szczególny nacisk podczas realizacji ścieżki położony jest na takie aspekty jak: role i odpowiedzialności projektowe w odniesieniu do  hierarchicznej struktury jednostki publicznej, specyfikacja wymagań dotyczących  systemów informatycznych, „formułowanie istotnych warunków zamówień na systemy informatyczne, zapewnienie jakości i odbiór produktów, zarządzanie ryzykiem w projektach i programach.

Druga ze ścieżek szkoleniowych przeznaczona jest dla osób, które zarządzają działami IT w jednostkach sektora publicznego. Szczególny nacisk podczas realizacji ścieżki położony jest na takie aspekty jak: tworzenie strategii IT, wdrażanie strategii IT, planowanie rozwoju architektury IT/korporacyjnej w jednostce sektora publicznego.

Trzecia ścieżka szkoleniowa dedykowana jest osobą, które odpowiadają w jednostkach sektora publicznego za utrzymanie wdrożonych systemów informatycznych i świadczenie za ich pomocą usług IT.

Czwarta ze ścieżek szkoleniowych skierowana jest do osób, które są odpowiedzialne za nadzór nad działami IT. Zwykle jest to wyższa kadra kierownicza jednostek sektora publicznego. W ramach tej ścieżki szczególny nacisk położony jest na aspekt kontroli zarządczej prac w ramach IT.

Ścieżki szkoleniowe przygotowane są tak, aby w kompleksowy sposób dostarczać wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia określonych ról związanych z IT w jednostkach sektora publicznego.

Ośrodek realizuje zajęcia w formie:

  • szkoleń otwartych – według standardowych programów,
  • szkoleń zamkniętych – zakres, lokalizacja i termin dopasowane są do potrzeb Zamawiającego.

Na życzenie jednostek sektora publicznego, Ośrodek realizuje także szkolenia dedykowane, w ramach których uwzględniane są niestandardowe potrzeby Zamawiającego.
do góry