Otwartość i partycypacja

Wyznacznikami cyfrowego państwa będzie przejrzystość działań podejmowanych przez władzę i możliwość współdziałania obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych; obywatele będą mieli możliwość włączenia się w działania administracji publicznej już na etapie tworzenia przepisów prawa (czy to lokalnego czy też ogólnokrajowego) – zarówno w formie biernej (tj. obserwowania przygotowywanych zmian / tworzenia nowych przepisów) jak i w formie czynnej (poprzez komentowanie i zadawanie pytań ustawodawcy); dodatkowo w ramach cyfrowego państwa będzie realizowana wizja przedstawiona w Partnerstwie na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Partnership).