Kodeks etyczny Ośrodka

I. Działalność gospodarcza

Zgodnie ze statutem Ośrodek może pozyskiwać fundusze na działalność statutową prowadząc działalność gospodarczą, przy zachowaniu następujących zasad:

1. Neutralność wobec dostawców

Ośrodek jest niezależną organizacją, która zachowuje pełną neutralność wobec dostawców rozwiązań informatycznych – w szczególności oznacza to, że nie pośredniczy w transakcjach i nie zawiera umów prowizyjnych.

2. Profesjonalizm ekspertów

Ekspertów współpracujących z Ośrodkiem obowiązuje zachowanie staranności zawodowej oraz stosowanie zasady neutralności wobec dostawców rozwiązań. Eksperci nie podejmują się realizacji zadań, jeśli nie posiadają potrzebnej w tym celu wiedzy lub umiejętności.

3. Zachowania wobec Klientów

Eksperci Ośrodka działają zgodnie z najlepiej rozumianym interesem Klienta. Nie dopuszczają oni do powstania sytuacji, które mogłyby negatywnie wpłynąć na obiektywizm i bezstronność ich postępowania w czasie prac realizowanych na rzecz Klienta i udzielania porad oraz rekomendacji Klientowi.

4. Zachowanie poufności

Eksperci Ośrodka przestrzegają zasad poufności informacji, oraz podejmują działania na rzecz zabezpieczenia Ośrodka oraz jego Partnerów i Klientów przed utratą poufnych danych.

5. Zapobieganie konfliktom interesów

Dyrekcja oraz eksperci Ośrodka ze szczególną uwagą zapobiegają konfliktowi interesów. W sytuacji konfliktu lub domniemania konfliktu między interesami eksperta Ośrodka a interesem Ośrodka, ekspert zobowiązany jest zasięgnąć opinii Dyrekcji Ośrodka.

6. Apolityczność

Ośrodek nie uczestniczy w działalności żadnej partii politycznej, nie bierze udziału w kampaniach wyborczych, nie wspiera kandydatów na urzędy publiczne. Jednak nie oznacza to od wstrzymania się w uczestnictwie w debacie publicznej, wymianie poglądów i przedstawiania własnych koncepcji Ośrodka. Eksperci Ośrodka muszą jednakże starannie rozgraniczać własną działalność polityczną od działalności na rzecz Ośrodka.

II. Pozyskiwanie funduszy w formie darowizn

Zgodnie ze swoim statutem Ośrodek może pozyskiwać fundusze na swoją działalność w formie darowizn od organizacji, firm i osób fizycznych pod warunkiem przestrzegania poniższych zasad:

1. Niezależność od darczyńców

Ośrodek jest instytucją niezależną od swoich darczyńców. W szczególności oznacza to, że nie uczestniczy on w działaniach lobbingowych na rzecz lub w imieniu swoich darczyńców.

2. Niezależność od partii politycznych

Ośrodek nie przyjmuje dotacji ani innych form finansowania od partii politycznych.

3. Możliwość odmowy przyjęcia darowizny

Dyrekcja Ośrodka zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia darowizny, jeżeli naruszałaby ona dobre imię Ośrodka bądź zagrażałaby wystąpieniu konfliktu interesów.

do góry