Statut Ośrodka

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja „Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Andrzeja Sobczaka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Agnieszkę Grzejszczak w dniu 19 marca 2012 r. w kancelarii notarialnej w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 69 (Repertorium A Nr 610/2012).
2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984, o fundacjach (Dz. U. z 1984 r. nr 21 poz 97, z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873, z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Cyfrowe Państwo”.
4. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych.

§ 2

Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
3. Fundacja może używać pieczęci i oznak graficznych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 4

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 5

Fundacja współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami. Może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 6

Fundacja do prowadzenia swoich działań może zatrudniać pracowników oraz tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

§ 7

Ministrem właściwym do spraw nadzoru jest minister właściwy ds. informatyzacji.

§ 8

Fundacja nie jest związana z żadną partią ani ugrupowaniem politycznym. Nie jest też związana z żadnym wyznaniem ani wspólnotą religijną.

§ 9

Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, prawnym i organizacjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 10

W przypadku śmierci Fundatora, w jego uprawnienia, przewidywane postanowieniami niniejszego Statutu – z wyjątkiem uprawnień przewidzianych w § 23 ust. 2 i § 24 ust. 2 – wstępuje osoba wskazana przez Fundatora w testamencie, a w razie braku testamentu, osoba wyznaczona przez jego spadkobierców.

do góry

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§ 11

Celem Fundacji jest:
a) działalność naukowa, badawczo-rozwojowa, naukowo-techniczna, oświatowa w sferze zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzania, w szczególności: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
b) ochrona i promocja zdrowia poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych (w szczególności rozwiązań z dziedziny e-zdrowia),
c) inicjowanie i uczestnictwo w przedsięwzięciach z obszaru: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych, wspierania cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, innowacyjności, modernizacji Państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
d) podejmowanie działań na rzecz zabiegania wykluczeniu cyfrowemu, społecznemu, gospodarczemu i kulturowemu osób zagrożonych tym wykluczeniem ze względów na ich sytuację życiową lub materialną,
e) propagowanie idei Unii Europejskiej i inicjatyw przez nią podejmowanych, w szczególności w dziedzinach będących podstawowym obszarem działalności Fundacji, opisanym w punktach a)-c),
f) reprezentowanie środowiska informatycznego i wspieranie zastosowań informatyki w obszarze administracji publicznej i ochrony zdrowia,
g) wsparcie (w tym w szczególności finansowanie lub współfinansowanie) realizacji działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, naukowo-technicznej, oświatowej w sferze zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zarządzania, w szczególności: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do informacji publicznej oraz ponownego wykorzystania informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
h) upowszechnianie – w szczególności w formie działań edukacyjnych – wśród ogółu społeczeństwa (a zwłaszcza wśród osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do reszty społeczeństwa) wiedzy na temat korzyści związanych z budową cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji Państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
i) podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego (w szczególności zmniejszanie obciążeń administracyjnych obywateli i przedsiębiorców dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych).

§ 12

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) podejmowanie dyskusji oraz wyrażanie publicznie opinii w sprawach istotnych z punktu widzenia celów działania Fundacji,
b) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów oraz sądów w sprawach istotnych dla celów działania Fundacji,
c) reprezentowanie środowiska informatycznego i wspieranie zastosowań informatyki w obszarze administracji publicznej i ochrony zdrowia,
d) inicjowanie i wspieranie rozwiązań legislacyjnych związanych z celami działania Fundacji,
e) współpracę z instytucjami odpowiedzialnymi za tworzenie ram prawnych na terenie Polski oraz Unii Europejskiej dotyczących celów działania Fundacji,
f) współpracę z krajowymi i zagranicznymi przedsiębiorstwami, bankami, instytucjami, szkołami wyższymi, organizacjami oraz fundacjami i stowarzyszeniami, które mają analogiczny obszar zainteresowań,
g) występowanie w sprawach dotyczących budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, nowoczesnych metod dostępu do informacji publicznych oraz ponownego użycia informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publiczne, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego do instytucji i organizacji w Polsce i Unii Europejskiej (w tym władz centralnych i samorządowych) oraz organizacji pozarządowych),
h) fundowanie stypendiów i grantów,
i) organizowanie i prowadzenie staży krajowych i zagranicznych podnoszących kwalifikacje wolontariuszy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji publicznych i inicjatyw społecznych,
j) prowadzenie działalności naukowo-badawczej,
k) budowanie zasobów wiedzy i ich upowszechnianie (m.in. w internecie oraz poprzez utworzenie ośrodka informacyjnego) w obszarze: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wykluczenia cyfrowego, dostępu do informacji publicznej, ponownego użycia informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
l) realizację działań edukacyjnych i promocyjnych w obszarze: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wykluczenia cyfrowego, dostępu do informacji publicznych, ponownego użycia informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
m) opiniowanie projektów dokumentów rządowych i samorządowych (polskich i przygotowanych przez Unię Europejską), aktów prawnych i innych materiałów istotnych dla: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu, dostępu do informacji publicznej, ponownego użycia informacji publicznych, cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
n) organizowanie kongresów, konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i wykładów związanych z celami Fundacji,
o) wydawanie i rozpowszechnianie książek, gazet, czasopism, broszur i innych publikacji związanych z obszarami działania Fundacji,
p) tworzenie i wdrażanie projektów i programów zgodnych z celami Fundacji,
q) działalność usługową, doradczą, ekspercką, edukacyjną, promocyjną i konsultingową wobec podmiotów prywatnych i publicznych, w szczególności w obszarze: budowy cyfrowego państwa, cyfrowej transformacji, społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, wykluczenia cyfrowego, dostępu do informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznych, wspierania cyfrowej interakcji i komunikacji Państwa ze społeczeństwem (w tym za pomocą technologii mobilnych), zarządzania publicznego, zarządzania wiedzą, innowacyjności, modernizacji państwa, transformacji organizacji publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego,
r) inicjowanie, udział i prowadzenie przedsięwzięć dotyczących wdrażania systemów informatycznych,
s) zakładanie spółek i przystępowanie do nich.
2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
a) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
b) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
c) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
d) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
e) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
f) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
g) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
h) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
j) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
k) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
l) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
m) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
n) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
o) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
p) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
q) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 62.02.Z),
r) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
s) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i usługowych (PKD 62.09.Z),
t) przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
u) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
v) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
w) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
x) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z),
y) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
z) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
aa) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
bb) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
cc) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
dd) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
ee) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
ff) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
gg) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
hh) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
ii) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
jj) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
kk) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
ll) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

do góry

Rozdział III. Organy Fundacji

§ 13

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji,
b) Rada Programowa Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji jest powołany do kierowania działalnością Fundacji i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób, w tym co najmniej z Dyrektora Fundacji oraz Zastępcy Dyrektora Fundacji.
3. Członków Zarządu powołuje Fundator na wspólną kadencję trwającą dwa lata.
4. Fundator może być Członkiem Zarządu Fundacji.
5. Dana osoba może wielokrotnie pełnić funkcję Członka Zarządu Fundacji.
6. Funkcję Dyrektora Fundacji pełni Fundator lub osoba przez niego wskazana.
7. Jeżeli Zarząd Fundacji składa się z więcej niż 2 osób, może, na wniosek Dyrektora Fundacji, dokonać wyboru ze swojego grona zwykłą większością głosów Sekretarza Fundacji lub Skarbnika Fundacji. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Dyrektora Fundacji.
8. Członkostwo Członka Zarządu wygasa w przypadku:
a) jego śmierci,
b) utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych;
c) złożenia pisemnej rezygnacji,
d) odwołania Członka Zarządu zgodnie z ust. 10.
9. Każdy członek Zarządu może zostać, z ważnych powodów, zawieszony tymczasowo przez Zarząd w pełnieniu swej funkcji na czas jednorazowo nie przekraczający 12 miesięcy. Decyzję tę podejmuje, na wniosek Dyrektora Fundacji, Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów przeważa głos Dyrektora Fundacji.
10. Fundator może odwołać Członka Zarządu w przypadku:
a) choroby powodującej trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
b) nienależytego wypełniania funkcji Członka Zarządu,
c) istotnego naruszenia przez niego postanowień niniejszego Statutu.
11. W przypadku zmniejszenia liczby Członków Zarządu Fundacji na skutek zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 8-10, Fundator może powołać nowego Członka Zarządu Fundacji na okres do końca danej kadencji.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
13. Posiedzenia Zarządu zwołuje Dyrektor Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek innego Członka Zarządu lub na wniosek Fundatora, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym na co najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem.
14. Posiedzenie Zarządu jest ważne i zdolne do powzięcia uchwał pomimo braku formalnego zwołania, jeżeli są na nim obecni wszyscy członkowie Zarządu.
15. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów Członków Zarządu w obecności co najmniej połowy Członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Dyrektora Fundacji.
16. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte także bez odbywania posiedzenia, w drodze głosowania elektronicznego na adres poczty elektronicznej wyznaczonego członka Zarządu lub za pomocą faksu na wskazany numer.

§ 15

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji, w tym działalnością gospodarczą, zgodnie ze Statutem i przepisami prawa,
b) określenie głównych kierunków i planów działania oraz rozwoju Fundacji,
c) zarządzanie majątkiem Fundacji, w tym zaciąganie w jej imieniu zobowiązań, tworzenie innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego, a także tworzenie oddziałów i przystępowanie do innych podmiotów, w tym spółek prawa handlowego,
d) planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
e) podejmowanie każdorazowo decyzji o przyjęciu zapisu lub spadku,
f) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jej imieniu,
g) podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia pozycji Fundacji pośród podmiotów publicznych i gospodarczych działających na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy i modernizacji państwa,
h) podpisywanie umów z innymi podmiotami, w tym spółkami prawa handlowego, o udzielenie im przez Fundację statusu Partnera Fundacji – tj. podmiotu, który zadeklarował pomoc merytoryczną, organizacyjną lub finansową na rzecz Fundacji, w zamian za co Fundacja będzie umieszczać nieodpłatnie jego nazwę i wybrane znaki graficzne na wybranych materiałach Fundacji,
i) zatrudnianie pracowników na określonych stanowiskach i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
j) ustanawianie odznak i medali honorowych oraz przyznawanie ich wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji,
k) określanie regulaminów działania Fundacji,
l) rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych władz Fundacji.
2. Szczegółowe zakresy kompetencji poszczególnych członków Zarządu określa Dyrektor Fundacji i przedstawia do akceptacji Zarządu.

Rada Programowa Fundacji

§ 16

1. Zarząd Fundacji może powołać Radę Programową Fundacji, będącą ciałem doradczym Zarządu Fundacji.
2. Rada Programowa Fundacji wspiera Zarząd Fundacji w realizacji celów statutowych Fundacji i ma prawo opiniować kluczowe projekty oraz inicjatywy podejmowane przez Fundację lub z udziałem Fundacji.
3. Rada Programowa Fundacji składa się z trzech do piętnastu członków.
4. Rada Programowa Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, który kieruje jej pracami.
5. Członkiem Rady Programowej Fundacji może być osoba, która:
a) ma bogate doświadczenie na polu zakreślonym celami statutowymi Fundacji.
b) swoją działalnością przyczynia się do realizacji celów statutowych Fundacji.
c) cieszy się autorytetem społeczności zawodowej, krajowej lub międzynarodowej.
6. Radę Programową Fundacji powołuje Fundator.
7. Zmiany w składzie Rady Programowej Fundacji (w tym rozszerzenie jej składu) mogą proponować:
a) co najmniej trzy osoby wchodzące w skład Rady Programowej,
b) Fundator.
8. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji wygasa z chwilą:
a) śmierci,
b) złożenia pisemnej rezygnacji,
c) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych.
9. Członków Rady Programowej Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje Fundator.
10. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd Fundacji lub Przewodniczący Rady Programowej.
11. Informacje o terminie posiedzenia Rady Programowej Fundacji przesyła Przewodniczący Rady Programowej do członków Rady pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości – listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem. O posiedzeniu Rady Programowej Fundacji muszą zostać poinformowani wszyscy jej członkowie.
12. Rada Programowa Fundacji podejmuje opinie w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.
13. W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przynajmniej jeden członek Zarządu Fundacji oraz zaproszeni goście.
14. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji jest nieodpłatne.
15. Członkowie Rady Programowej Fundacji mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.
16. Rada Programowa Fundacji może uchwalić swój regulamin pracy.

do góry

Rozdział IV. Majątek i gospodarka finansowa

§ 17

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 4.000,00 zł (cztery tysiące złotych), na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację w toku działania.
2. Na realizację celów Fundacji Fundator przeznacza kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), zaś na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację Fundator przeznacza kwotę 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

§ 18

 1. Majątek Fundacji jest lokowany na rachunkach i lokatach bankowych, w obligacjach, akcjach i udziałach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
3. Źródłami majątku Fundacji są:
a) fundusz założycielski,
b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności publicznej, ze sponsoringu,
c) dotacje, w tym dotacje unijne, subwencje, udziały, lokaty,
d) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
e) dochody z działalności gospodarczej,
f) dochody z praw majątkowych,
g) dochody z majątku ruchomego, nieruchomości, spółdzielczych własnościowych praw oraz prawa użytkowania wieczystego przysługujących Fundacji.
4. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji.
6. Za swoje zobowiązania Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem.

Działalność gospodarcza

§ 19

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
3. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Dochód z prowadzenia działalności gospodarczej Fundacji (tj. nadwyżka przychodów nad kosztami) służy realizacji celów statutowych.
5. Działalność gospodarcza może być prowadzona w kraju i zagranicą, we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi.
6. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona przez samą Fundację lub przez wyodrębnione uchwałą Zarządu jednostki organizacyjne, przedstawicielstwa, biura, zakłady i inne placówki.
7. Jednostki Fundacji prowadzące działalność gospodarczą podlegają Zarządowi Fundacji.
8. Kierownika jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą powołuje i odwołuje Zarząd Fundacji. Kierownikiem jednostki może być członek Zarządu Fundacji albo pełnomocnik Zarządu, upoważniony do wszelkich czynności związanych z kierowaniem jednostką. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
9. Zakres działania jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika jednostki określa regulamin organizacyjny jednostki, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
10. Decyzję o likwidacji jednostki Fundacji prowadzącej działalność gospodarczą podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatora albo likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.

Sposób reprezentacji

§ 20

1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Dyrektor samodzielnie lub dwóch członków Zarządu Fundacji działających łącznie.
2. Do zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzania prawem o wartości przekraczającej jednorazowo bądź łącznie w okresie jednego roku na rzecz jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji.

do góry

Rozdział V. Postanowienia końcowe
Biuro Fundacji

§ 21

 1. Dyrektor Fundacji może utworzyć Biuro Fundacji w celu zapewnienia sprawnej obsługi Zarządu i Rady Fundacji.

2. Zadania i Regulamin Biura Fundacji określa Dyrektor Fundacji.
3. Czynności wykonawczo-zarządzające potrzebne do realizacji celów określonych w § 20 ust. 1 i 2 pełni Dyrektor Biura Fundacji.
4. Dyrektor Biura Fundacji jest powoływany przez Zarząd na wniosek Dyrektora Fundacji.
5. Dyrektor Biura Fundacji nie wchodzi w skład Zarządu Fundacji.
6. W miarę potrzeb Dyrektor Fundacji może na wniosek Dyrektora Biura Fundacji powołać zastępców Dyrektora Biura Fundacji.
7. Warunki pracy i płacy Dyrektora Biura Fundacji oraz jego zastępców proponuje Dyrektor Fundacji i przedstawia do akceptacji Zarządu.

§ 22

1. Statut Fundacji może być zmieniony.
2. Decyzję w sprawie:
a) zmian Statutu Fundacji,
b) zmian celów działania Fundacji określonych w akcie założycielskim,
podejmuje Fundator.

§ 23

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia realizacji swoich celów Fundacja może połączyć się inną fundacją, na warunkach ustalonych przez łączące się fundacje.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli w jego wyniku uległyby zmianie cele Fundacji.
3. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator, a w przypadku jego śmierci – Zarząd Fundacji.

§ 24

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskania środków finansowych niezbędnych do osiągania celów, dla których została ustanowiona lub z powodu osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
2. Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator, a w przypadku jego śmierci – Zarząd Fundacji.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcję Likwidatora pełni Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe pozostałe po likwidacji Likwidator przekaże innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.

Łódź, 16 listopada 2012 r.

do góry